วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน

NECTEC จัดการประชุมวิชาการประจำปี 52 และมหกรรมซอพต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2552  (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2009 : NECTEC-ACE 2009) ควบคู่กับงานมหกรรมซอพต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th Thailand Open Source Software Festival 2009 : OSSFest 2009) ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  หวังเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 
             ดร.พันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เปิดเผยว่า การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนและผู้ร่วมงานได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ของไทย  เป็นการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ความรู้สู่สังคมในวงกว้าง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชนกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย  ที่สำคัญในปีนี้ทางเนคเทคยังจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ควบคู่ไปพร้อมกัน  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน             การประชุมวิชาการในปีนี้ จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยี ECIT กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : การสร้างงาน  สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต”  โดยเน้นให้เห็นบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  ที่มีต่อการสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” (Creative Economy) เพื่อนำไปสู่การสร้างงาน  สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  
             ด้าน ดร.ปิยวุฒิ  ศรีชัยกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ NECTEC กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานและนิทรรศการ  NECTEC-ACE 2009 ว่า จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (Technology and Industrial Forum) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) การบรรยายทางเทคนิค (tutorials) การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการและผลงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม และการให้บริการทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมที่ สำคัญมีดังนี้ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยี ECIT กับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : การสร้างงาน  สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต”  โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : บทบาทของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทางสาธารณสุขของไทยโดย นพ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ “Open Source Software Licenses : ประเด็นน่ารู้ทางกฎหมายและการประยุกต์ใช้งานในองค์กรโดย นายพิชัย  พืชมงคล ประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ 
             การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop)และการบรรยายทางเทคนิค (tutorials) อาทิ เทคนิคการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม , Smart Health Roadmap: Medical Device , การส่งเสริม OSS เพื่อการจัดความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด , RahuNAS ทางเลือกใหม่สำหรับ Network Authentication System 

             การนำเสนอผลงานทางวิชาการ อาทิ  ผลงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวติ้ง โทรคมนาคม และสารสนเทศ และบทความรับเชิญ  และนิทรรศการ NECTEC Flagship Projects การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวติ้ง โทรคมนาคม และสารสนเทศ เพื่อการสร้างและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของประเทศ (Digitized Thailand) การพัฒนางานด้าน IT เพื่อเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า (Smart Health) ประกันคุณภาพของการบริการที่ทั่วถึง มุ่งสู่การรักษาเชิงป้องกัน และการพัฒนางานเพื่อเสริมกลยุทธ์ From farmer to Market เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ยกระดับมาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรตั้งแต่การผลิต สู่การตลาดและสู่ผู้บริโภค (Smart Farm) 
             ด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ NECTEC กล่าวถึงงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ว่า NECTEC ให้ความสำคัญกับการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อเป็นซอฟต์แวร์ทางเลือกสำหรับ SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ จึงได้จัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดว่า บรรษัทโอเพนซอร์ส กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการแสดงผลงานและตัวอย่างของความสำเร็จของ ธุรกิจที่นำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และประยุกต์ใช้งาน  กิจกรรมการเขียนโปรแกรมมาราธอน (CodeFest) สองวันหนึ่งคืน การจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพลินุกซ์ (LPI Certify) และโอเพนออฟฟิศ (OO.o Certify) และนอกจากนี้ยังมีส่วนของการแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงความสามารถของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย